Skip to content
+371 27 659 159 / Delivery all EU. All Summer products -10%. Discount applies to cart.
+371 27 659 159 / Delivery all EU. All Summer products -10%. Discount applies to cart

Politik for refundering og returnering

Fortrydelsesret

Hvis forbrugeren beslutter sig for at afvise købet, fastsætter Republikken Letlands lov "Lov om beskyttelse af forbrugerrettigheder" (i det følgende benævnt PTAL) og kabinetsforordning nr. 255 om aftaler om fjernsalg "Forordning om aftaler om fjernsalg" (i det følgende benævnt Kabinetsforordning nr. 255), at forbrugeren har ret til at fortryde aftalen om fjernsalg inden for 14 kalenderdage og returnere det produkt, der er købt i netbutikken, til sælgeren. I overensstemmelse med Republikken Letlands ministerkabinets forordning nr. 631 "Procedurer for ansøgning om og gennemgang af et forbrugerkrav vedrørende et produkt eller en tjenesteydelse, der ikke er i overensstemmelse med aftalen" skal forbrugeren udfylde ansøgningsskemaet og returnere det returnerede produkt i sin helhed (ministerkabinetsforordning nr. 631). Vi anbefaler, at du beholder produktets originale emballage, så udøvelsen af fortrydelsesretten i henhold til bestemmelserne i fjernsalgsaftalen ikke medfører ydre skader på produktet. De modtagne reklamationer vedrørende varens kvalitet vil blive behandlet i overensstemmelse med Republikken Letlands PTAL-normer i overensstemmelse med kravene i den regulerende kabinetsforordning nr. 631. Vi minder om, at PTAL-normerne ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor produktet købes af juridiske personer.

SIA Ratter Baits forbeholder sig ret til ikke at anvende bestemmelserne i fjernsalgsaftalen og til ikke at tage produktet/produkterne tilbage, hvis produktet/produkterne er fremstillet til kunden i henhold til et individuelt projekt eller en individuel ordre og således er personliggjort.

Procedure for returnering af varer

Forbrugeren er forpligtet til straks at underrette om produktets defekt, dog senest inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af ordren;

Procedure for returnering af produktet:

 • En fortrydelsesformular skal udfyldes
 • Forsendelser, der returneres uden en vedlagt fortrydelsesformular, vil blive ignoreret, indtil den nævnte fortrydelsesformular er modtaget;
 • Der skal vedlægges et dokument, der bekræfter købet (kassecheck, udskrift fra internetbank eller fragtbrev udstedt af kureren);
 • Den udfyldte returformular skal sendes til info@ratterbaits.com;
 • Produktet skal afleveres eller sendes i den originale, ubeskadigede emballage til SIA Ratter Baits' adresse;
 • SIA Ratter Baits gennemgår ansøgningen, og i overensstemmelse med Republikken Letlands lovgivning sender vi dig inden for 10 (ti) arbejdsdage et skriftligt svar til den e-mail, hvorfra ansøgningen blev sendt;
 • SIA Ratter Baits "har ret til at nægte at acceptere det returnerede produkt og til ikke at tilbagebetale pengene, hvis produktets kvalitet, den originale emballage ikke er blevet bevaret, og hvis fristen for udøvelse af fortrydelsesretten er blevet overholdt;
 • SIA Ratter Baits forpligter sig til at returnere varens fulde værdi med en enkelt bankoverførsel til købers bankkonto senest inden for 30 (tredive) kalenderdage fra den dag, hvor forbrugeren har sendt den udfyldte returformular for varen;
 • Ved returnering eller ombytning af produktet er det forbrugeren, der bærer risikoen og transportomkostningerne.
 • Ved returnering af varen tilbagebetales pengene for transport ikke.
 • Hvis produktet ombyttes til et andet, betaler forbrugeren for gentagne leveringsomkostninger

Procedure for bilæggelse af tvister

Hvis der opstår en tvist i forbindelse med dette websted, er alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser samt alle aktiviteter inden for rammerne heraf reguleret af lovgivningen i Republikken Letland i det omfang, at disse vilkår og betingelser er fuldt ud indgået og fuldt ud udført i Letland. De kontraherende parter bekræfter hermed, at de vil bestræbe sig på at bilægge alle tvister, der på nogen måde er forbundet med besøget på webstedet eller opstår i forbindelse med udførelsen, fortolkningen eller ophævelsen af denne fjernsalgsaftale. Hvis parterne ikke er i stand til at løse tvister gennem forhandlinger, skal de indbringe alle tvister, uoverensstemmelser eller krav for en af domstolene i Republikken Letland, medmindre forbrugeren har krænket eller haft til hensigt at krænke SIA Ratter Baits' intellektuelle ejendomsrettigheder eller datterselskabers, partneres eller licensgiveres intellektuelle ejendomsrettigheder. rettigheder, i hvilket tilfælde vi kan anmode en domstol om en retskendelse eller anden passende afhjælpning, og forbrugeren accepterer at underkaste sig denne domstols jurisdiktion og at underkaste sig retssagen ved denne domstol. Stedet og proceduren for bilæggelse af tvister er aftalt mellem parterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forordning 953/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Hvis der opstår en tvist mellem SIA Ratter Baits og forbrugeren om, hvorvidt de vilkår, der er indeholdt i den indgåede aftale, er urimelige, har hver af de kontraherende parter ret til at indbringe sagen for den i dette stykke nævnte domstol, men forbrugeren har også ret til at indbringe sagen for Center for Beskyttelse af Forbrugerrettigheder. Hvis der opstår en tvist mellem SIA Ratter Baits og forbrugeren om spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, har hver af de kontraherende parter ret til at indbringe sagen for den domstol, der er nævnt i dette stykke, men forbrugeren har også ret til at indbringe sagen for Datatilsynet.